دویست و یازدهمین جلسه هیات مدیره عمران و مسکن سازان استان خراسان جنوبی در مورخ 1401/05/02 با حضور کلیه اعضا هیات مدیره در محل دفتر شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق برگزار و  نسبت به رفع مشکلات، تسریع در عملیات اجرایی بحث و تبادل نظر انجام پذیرفت.