سیصد و بیست و دومین جلسه هیات مدیره شرکت در تاریخ 1401/04/23 با حضور نمایندگان 5 شرکت سهامدار در دفتر شرکت تشکیل و نسبت به امور اجرایی شرکت بحث و تبادل نظر صورت گرفت.