رهن و اجاره واحدهای ساختمان ساینا

واحد تجاری 28 متری- طبقه اول- ساختمان ساینا

واحد تجاری شماره 109 طبقه منفی یک 28/85 مترمربع مبلغ رهن 200.000.000 ریال مبلغ اجاره ماهیانه 22.000.000 ریال

واحد تجاری 43 متری- طبقه اول- ساختمان ساینا

واحد تجاری شماره 108/1 طبقه اول 43/60 مترمربع مبلغ رهن 200.000.000 ریال مبلغ اجاره ماهیانه 26.000.000 ریال

واحد تجاری 39 متری- طبقه منفی یک- ساختمان ساینا

واحد تجاری شماره 16 طبقه منفی یک 39/50 مترمربع مبلغ رهن 200.000.000 ریال مبلغ اجاره ماهیانه 40.000.000 ریال

واحد تجاری 48 متری- طبقه منفی یک- ساختمان ساینا

واحد تجاری شماره 15 طبقه منفی یک 35/95 مترمربع مبلغ رهن 200.000.000 ریال مبلغ اجاره ماهیانه 35.000.000 ریال

واحد تجاری 14 متری- طبقه منفی یک- ساختمان ساینا

واحد تجاری شماره 14 طبقه منفی یک   36/45 مترمربع مبلغ رهن 200.000.000 ریال مبلغ اجاره ماهیانه 35.000.000 ریال

واحد تجاری 35 متری- طبقه منفی یک- ساختمان ساینا

واحد تجاری شماره 8 طبقه منفی یک 48/70 مترمربع مبلغ رهن 200.000.000 ریال مبلغ اجاره ماهیانه 30.000.000 ریال

واحد تجاری 48 متری- طبقه منفی یک- ساختمان ساینا

واحد تجاری شماره 4 طبقه منفی یک 48/70 مترمربع مبلغ رهن 200.000.000 ریال مبلغ اجاره ماهیانه 42.000.000 ریال