رهن و اجاره ساختمان اطمینان

واحد تجاری 36 متری- طبقه سوم- ساختمان اطمینان

واحد تجاری شماره 302 طبقه دوم 36/82 مترمربع مبلغ رهن 200.000.000 ریال مبلغ اجاره ماهیانه 22.000.000 ریال

واحد تجاری 36 متری- طبقه دوم- ساختمان اطمینان

واحد تجاری شماره 203 طبقه دوم 36/70 مترمربع مبلغ رهن 200.000.000 ریال مبلغ اجاره ماهیانه 26.000.000 ریال

واحد تجاری 32 متری- طبقه دوم- ساختمان اطمینان

واحد تجاری شماره 202 طبقه دوم 32/54 مترمربع مبلغ رهن 200.000.000 ریال مبلغ اجاره ماهیانه 26.000.000 ریال

واحد تجاری 57 متری- طبقه دوم- ساختمان اطمینان

واحد تجاری شماره 201 طبقه دوم 56/89 مترمربع مبلغ رهن 200.000.000 ریال مبلغ اجاره ماهیانه 35.000.000 ریال

واحد تجاری 52 متری- طبقه اول- ساختمان اطمینان

واحد تجاری شماره 106 طبقه اول 52/60 مترمربع مبلغ رهن 200.000.000 ریال مبلغ اجاره ماهیانه 38.000.000 ریال

واحد 25 متری طبقه همکف – ساختمان اطمینان

واحد تجاری شماره 59 طبقه همکف  25/48 مترمربع مبلغ رهن 200.000.000 ریال مبلغ اجاره ماهیانه 20.000.000 ریال

واحد تجاری 51 متری- طبقه منفی یک- ساختمان اطمینان

واحد تجاری شماره 19 طبقه منفی یک 51/54 مترمربع مبلغ رهن 200.000.000 ریال مبلغ اجاره ماهیانه 26.000.000 ریال