واحد تجاری شماره 16

طبقه منفی یک

39/50 مترمربع

مبلغ رهن 200.000.000 ریال

مبلغ اجاره ماهیانه 40.000.000 ریال