آگهی مناقصه عمومی

شرکت عمران و نوسازی مجد مشهد در نظردارد از طریق مناقصه عمومی از شرکتهای واجد شرایط نسبت به تهیه دو دستگاه دیزل ژنراتور standby(اضطراری) برای پروژه های S1-2 و  SW1-34از مجد مشهد اقدام نماید .

مناقصه گزار : شرکت عمران و نوسازی مجد مشهد

مبلغ برآورد : عبارتست از 15.000.000.000 ریال (پانزده میلیارد ریال)

  • مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : سپرده تضمین شرکت در مناقصه به میزان 750.000.000 ریال ( هفتصد و پنجاه میلیون ریال) می باشد که می بایست به صورت الف – ضمانتنامه بانکی از بانکهای مورد تایید بانک مرکزی ( موسسات اعتباری و صندوقها مورد قبول نمی باشند ) و یا ب- ارائه فیش نقدی واریزی به حساب سپرده 100787441095 بانک شهر شعبه ممتاز کد 266 ، باشد.
  • مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه : معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت با کارت شناسایی معتبر
  • متقاضیان واجد شرایط ظرف مدت سه روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به دریافت اسناد مطابق بند 2 به نشانی : مشهد ، بلوار شهید قرنی ، نبش بلوار مجد شمالی ، ساختمان فروردین ، طبقه هفتم مراجعه نمایند – تلفن 7233910-0513

lسناد مناقصه از سایت اینترنتی www.maskansazanshargh.ir (قسمت مناقصات) نیز قابل دریافت می باشد .

درج این آگهی هیچگونه مسئولیتی را برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید .

 دریافت فایل اسناد مناقصه