واحد تجاری شماره 106

طبقه اول

52/60 مترمربع

مبلغ رهن 200.000.000 ریال

مبلغ اجاره ماهیانه 38.000.000 ریال