واحد تجاری شماره 14

طبقه منفی یک

  36/45 مترمربع

مبلغ رهن 200.000.000 ریال

مبلغ اجاره ماهیانه 35.000.000 ریال