واحد تجاری شماره 109

طبقه منفی یک

28/85 مترمربع

مبلغ رهن 200.000.000 ریال

مبلغ اجاره ماهیانه 22.000.000 ریال