واحد تجاری شماره 202

طبقه دوم

32/54 مترمربع

مبلغ رهن 200.000.000 ریال

مبلغ اجاره ماهیانه 26.000.000 ریال