واحد تجاری شماره 19

طبقه منفی یک

51/54 مترمربع

مبلغ رهن 200.000.000 ریال

مبلغ اجاره ماهیانه 26.000.000 ریال