واحد تجاری شماره 8

طبقه منفی یک

48/70 مترمربع

مبلغ رهن 200.000.000 ریال

مبلغ اجاره ماهیانه 30.000.000 ریال