واحد تجاری شماره 302

طبقه دوم

36/82 مترمربع

مبلغ رهن 200.000.000 ریال

مبلغ اجاره ماهیانه 22.000.000 ریال