واحد تجاری شماره 203

طبقه دوم

36/70 مترمربع

مبلغ رهن 200.000.000 ریال

مبلغ اجاره ماهیانه 26.000.000 ریال