واحد تجاری شماره 108/1

طبقه اول

43/60 مترمربع

مبلغ رهن 200.000.000 ریال

مبلغ اجاره ماهیانه 26.000.000 ریال