واحد تجاری شماره 15

طبقه منفی یک

35/95 مترمربع

مبلغ رهن 200.000.000 ریال

مبلغ اجاره ماهیانه 35.000.000 ریال