واحد تجاری شماره 4

طبقه منفی یک

48/70 مترمربع

مبلغ رهن 200.000.000 ریال

مبلغ اجاره ماهیانه 42.000.000 ریال