واحد تجاری شماره 201

طبقه دوم

56/89 مترمربع

مبلغ رهن 200.000.000 ریال

مبلغ اجاره ماهیانه 35.000.000 ریال