واحد تجاری شماره 59

طبقه همکف

 25/48 مترمربع

مبلغ رهن 200.000.000 ریال

مبلغ اجاره ماهیانه 20.000.000 ریال