آگهی مناقصه عمومی

توسط مدیر سایت

واحد تجاری شماره 109 طبقه منفی یک 28/85 مترمربع مبلغ رهن 200.000.000 ریال مبلغ اجاره ماهیانه 22.000.000 ریال

توسط خانم دمشناس

واحد تجاری شماره 108/1 طبقه اول 43/60 مترمربع مبلغ رهن 200.000.000 ریال مبلغ اجاره ماهیانه 26.000.000 ریال

توسط خانم دمشناس

واحد تجاری شماره 16 طبقه منفی یک 39/50 مترمربع مبلغ رهن 200.000.000 ریال مبلغ اجاره ماهیانه 40.000.000 ریال

توسط خانم دمشناس

واحد تجاری شماره 15 طبقه منفی یک 35/95 مترمربع مبلغ رهن 200.000.000 ریال مبلغ اجاره ماهیانه 35.000.000 ریال

توسط خانم دمشناس

واحد تجاری شماره 14 طبقه منفی یک   36/45 مترمربع مبلغ رهن 200.000.000 ریال مبلغ اجاره ماهیانه 35.000.000 ریال

توسط خانم دمشناس

واحد تجاری شماره 8 طبقه منفی یک 48/70 مترمربع مبلغ رهن 200.000.000 ریال مبلغ اجاره ماهیانه 30.000.000 ریال

توسط خانم دمشناس

واحد تجاری شماره 4 طبقه منفی یک 48/70 مترمربع مبلغ رهن 200.000.000 ریال مبلغ اجاره ماهیانه 42.000.000 ریال

توسط خانم دمشناس

واحد تجاری شماره 302 طبقه دوم 36/82 مترمربع مبلغ رهن 200.000.000 ریال مبلغ اجاره ماهیانه 22.000.000 ریال

توسط خانم دمشناس

واحد تجاری شماره 203 طبقه دوم 36/70 مترمربع مبلغ رهن 200.000.000 ریال مبلغ اجاره ماهیانه 26.000.000 ریال

توسط خانم دمشناس
۱ ۲ ۳